Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ”


Дейности по програмата:

„Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио” 5 начални учители – М. Канатова, К. Щранкова, М. Пиргова, Е. Москова, Л. Червенкова

Описание на дейността

Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез създаване на индивидуално портфолио, съдържаща информация за успеха на ученика по всички учебни предмети. Участието на ученика при подбора на материалите за неговото портфолио, както и в създаване на критериите за оценка позволява то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване, което позволява да се оцени не само на конкретен резултат, но и процесът на учене.

 

2020/2021 учебна година

Класен ръководител Клас
1. Емилия Москова б клас
2. Мария Канатова ІІІа клас
3. Катерина Щранкова ІІІб клас
4. Мария Пиргова IVб клас

 

2019/2020 учебна година

Класен ръководител Клас
1. Емилия Москова Iб клас
2. Мария Канатова ІІа клас
3. Катерина Щранкова ІІб клас
4. Мария Пиргова IIIб клас
5. Людмила Червенкова ІVв клас