Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“


Описание на дейността:

Средствата по модула са за финансиране на взаимодействието на екипите за обхват с родители и другите членове на семействата; за организиране на дейности за привличането и ангажирането на всички заинтересовани страни към процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Допустими дейности:

  • Информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата;
  • Дейности за приобщаване на родители/семействата към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.;
  • Обучения за родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви между децата и учениците – дискриминация, агресия, насилие, тормоз и др.;
  • Организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образование.

Проектът по НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ”, Модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование", разработен от Мария Пиргова – главен учител и Валентин Атанасов – училищен психолог, бе една от значимите дейности в Трето основно училище „Братя Миладинови” през учебната 2019/2020 год. Проектът бе на стойност 2000 лв.

Целите, които си постави екипът, бяха да се засили връзката на училището с родителите; да се приобщи родителската общност към училищния живот и да бъде мотивирана за образованието на децата.

Дейностите стартираха в началото на м. октомври 2019 год. и приключиха в края на м. ноември 2019 год. Те включваха: лекции на тема: „Ролята на образованието за бъдещето на децата”, проведена от Мирела Кючюкова – докторант в катедра Педагогика в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и „Агресията и насилието – проблем на семейството, училището и обществото”, проведена от Силвия Димитрова-Овчарченска, представител на Алианс за защита от насилие, основано на пола; тренинги за водене на конструктивни разговори по метода „Световно кафене” на тема: „Детето е чудо” и „Портрет на родителя в 21 век”, проведени от главния учител и училищния психолог. С учениците от Съвет на децата в училището г-н Атанасов проведе акция „Заедно срещу насилието”.

Родителите и преподавателите, участвали в проекта, споделиха своето задоволство от наученото по време на организираните дейности и изразиха желание за участие в бъдещи такива.

Проектът завърши с раздаване на награди – грамоти, тениски и гривни с логото и посланията на проекта за най-активните участници от родителите и преподавателите от училището.

Изготвил: Мария Пиргова, главен учител – начален етап