Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане на дейността на училището .

Устройството и дейността на училищното настоятелство се урежда съгласно разпоредбите на ЗНП, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

С цел изграждане облика на училището УН може да предлага на ПС за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на РИО -Благоевград.

Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на УН.

Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на проявление.

Декларация за предприятие без стопанска дейност през 2019 година

Отчет за паричните потоци за 2018 г.

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2018 г.

Отчет за паричните потоци за 2017 г.

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2017 г.