През 2019/2020 г. сформирах група за подкрепа на изоставащи по БЕЛ ученици от VII А клас – 7 ученици. Това са ученици, които имат нужда от допълнително обучение по предмета, защото срещат много затруднения.

Целите на сформираната група са: учениците да придобият знания и умения по български език и литература; да наваксат пропуските си; да придобият самочувствие, че ще се справят с предстоящите за тях изпити.

Всички ученици с желание се записаха в групата. От проекта те получиха папки, тетрадки и много други помощни материали. Таблиците, свързани с основни езикови и литературни понятия , се оказаха полезни и за останалите ученици, на които преподавам.

Часовете си вземахме в к-т 307 в училището – сряда от 16.00 ч. Изготвената програма даде възможност на учениците да наваксват допуснатите пропуски и да затвърждават получените знания. Всеки от учениците периодично правеше и тест за установяване равнището на знанията до момента. За съжаление последното ни занятие беше на 12.03.2020 г., защото започнахме обучение от разстояние.

На 01.06.2020 г. занятията по проект „Подкрепа за успех“ продължи. Занятията се вземат от 15.00 ч. по Скайп. .

Изготвил: Ц. Костадинова – ръководител на група по български език и литература - VII клас по проект „Подкрепа за успех“.


На 23.06.2020 г. приключиха заниманията по проекта с групата ученици от VII А клас с ръководител г-жа Цвета Костадинова.

На 19.06.2020 г. учениците участваха в представителна изява, включваща различни видове упражнения, които показаха знанията и уменията на учениците от групата. Бяха изпълнени целите на проекта, а именно:

  • Да придобият умения за правилно писане и изговаряне на буквите.
  • Да овладеят нормите на речевото поведение.
  • Да познават частите на речта и частите на изречението.
  • Да придобият умения за синтактичен и морфологичен анализ на изречението.
  • Да разберат каква информация за времето може да носи глаголът.
  • Да придобият умения за разказване чрез трансформиране на съдържанието.
  • Да придобият умения за четене с разбиране.

Повечето от учениците в групата се ориентират в ситуация на общуване и проявяват адекватно речево поведение. Те познават частите на изречението и частите на речта, умеят да правят синтактичен и морфологичен анализ на изречението, използват правилно глаголните форми за време.

Те умеят да четат с разбиране и създават свои текстове, спазвайки правописните правила на езика.

Представителна изява - снимки