2023/2024 учебна година

Група Тематична област Ръководител Дейности
1. Танци Изкуства и култура Димитрия Занева  
2. Аз обичам френския език Технологии Мария Джалова  
3. Наука и творчество Технологии Недялка Йондева  
4. Играем и творим Технологии Мариана Гебрелиева

Изложба

Театрално представление

5. Здравето е в моите ръце Екологично образование и здравословен начин на живот Лиляна Полимерова Тренировъчна евакуация
6. Творческа работилница Дигитална креативност Людмила Червенкова

На гости в радио В-99

Посещение в телевизия "Кабел Сат Запад"

7. Млад изследовател Технологии Николай Кривокапов Праисторическо  светилище „Градище“ 
8. Мажоретен състав Изкуства и култура Мария Пиргова  
9. Роботика за начинаещи Дигитална Креативност Атанас Савов  

2022/2023 учебна година

    

Група Тематична област Ръководител Дейности
1. Занимателна математика Математика Людмила Червенкова  
2. Любознателна физика Природни науки Костадин Джамбазов Представителна изложба
3. Мажоретен състав Изкуства и култура Мария Пиргова  
4. Играем и творим Технологии Мариана Гебрелиева Изложба
5. Здравето е в моите ръце Екологично образование и здравословен начин на живот Лиляна Полимерова

Тренировъчна евакуация

Тренировъчна евакуация

6. Млад краевед Технологии Николай Кривокапов  
7. Театрален клуб "Миш-маш" Изкуства и култура Цвета Костадинова

Коледни небивалици

Забавна програма "Смях през сълзи"

8. Математиката - лесна и интересна Математика Антония Геврекова  

2021/2022 учебна година

    

Група Тематична област Ръководител Дейности
1. Занимателна математика Математика Людмила Червенкова "Тайната стая"
2. Любознателна физика Природни науки Костадин Джамбазов Атрактивна изложба на тема "Любознателна физика"
3. Мажоретен състав Изкуства и култура Мария Пиргова  
4. Играем и творим Технологии Мариана Гебрелиева

Дейности за І срок

Довиждане, училище! Ваканция, ура!

5. Здравето е в моите ръце Екологично образование и здравословен начин на живот Лиляна Полимерова

Как да си помогнем при наранявания

Тренировъчна евакуация

6. Млад историк Технологии Николай Кривокапов

На гости в музея

На посещение в Народно читалище "Просвета-1865"

Посещение на античния град Никополис ад Нестум

7. Театър "Пинокио" Изкуства и култура Цвета Костадинова Театрално представление

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Повече

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Повече