МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез висококачествен образователен процес да приобщава, обучава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници; да открива и развива техните заложби; да опазва здравето и живота им; да възпитава национални и общочовешки ценности и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Трето основно училище „Братя Миладинови” се утвърждава като училище, предлагащо на своите ученици висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и учене за социализация на успешни личности. Възпитава уважение към националните традиции и следва националните ни приоритети за ефективна обществена реализация. Отговаря на всички изисквания на местната общност за екологично чисто, тихо и безопасно място, опазва живота и здравето на учениците. Прадлага възможности за развитие и изява на разнообразните им таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда и изграждане отношения на толерантност и разбирателство в партньорство с родителската общност.