Братя Миладинови

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

НАШИТЕ КЛУБОВЕ

МисияМисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез висококачествен образователен процес да приобщава, обучава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници; да открива и развива техните заложби; да опазва здравето и живота им; да възпитава национални и общочовешки ценности и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

ВизияТрето основно училище „Братя Миладинови” се утвърждава като училище, предлагащо на своите ученици висококачествено, приоб-щаващо, ценностно-ориентирано и продъл-жаващо през целия живот образование, обучение и учене за социализация на успешни личности. Възпитава уважение към националните традиции и следва национал-ните ни приоритети за ефективна обществена реализация.

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Природни забележителности

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

Лого-Еразъм

ФОТОАЛБУМИ