През учебната 2019/2020 година бе организирано допълнително обучение по математика на седем деца от I А клас по програмата „Подкрепа за успех“.

Започнахме занимания на 29.10.2019 г. Веднъж седмично, в два учебни часа, децата овладяваха количествената характеристика на числата от 0 до 20, на десетиците до 100 и на принципа за изграждане на начални умения за чертане на геометрични фигури в квадратна мрежа; овладяваха аритметичните действия събиране и изваждане на числата до 20; задълбочаваха представите за геометричните фигури отсечка, триъгълник, квадрат, правоъгълник; овладяваха мерните единици за маса килограм, за дължина сантиметър и за време час; развиваха математическото мислене и умение за решаване на проблеми. За овладяване на математически знания и умения допринесоха закупените учебни помагала и ученически пособия: сметала, игри за смятане, цветни моливи,тетрадки. И всичко това поставено в красиви папки, който малките първокласници харесаха много. С желание и интерес децата посещаваха часовете за допълнително обучение. Хареса им игровия и занимателен начин на поднасяне на материала. Нито едно от децата не допусна отсъствия в организираното допълнително обучение.

Поради обявеното извънредно положение в страната, допълнителното обучението на децата бе прекъснато. То ще продължи след приключване на обучението от разстояние за първи клас като времето и начина на провеждане ще бъдат уточнени допълнително.

Изготвил: М. Керина – ръководител на група по математика за допълнително обучение на деца от I А клас по проекта „Подкрепа за успех“.


Децата от I А клас завършиха в присъствена форма часовете по проект „Подкрепа за успех“. Продължиха с упражненията от четене, писане и сравняване на числата до 20. Моделираха задачи с помощта на цифри и знаци. Решаваха задачи от събиране и изваждане на числата до 20. Четоха и писаха кръглите десетици до 100. Създаваха сетивни опори към текстови задачи и ги решаваха с подкрепата на учителя.

По интересен и занимателен начин на 19.06.2020 г. протече представителната изява по проекта „Подкрепа за успех“ с децата от I А клас. Четенето, писането и сравняването на числата до 20 децата направиха с помощта на закупените по проекта игри „Числата“ и „Уча се да смятам“. Пресмятайки в числови изрази, децата откриха наименованието на проекта, по който работят тази учебна година – ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ. Всяко едно дете работи над текстова задача и създаде сетивна опора към нея – къщички, който помогнаха на децата да запишат решението и да решат текстовата задача. Занятието завърши с представяне на личните работни листове на всеки участник. Снимковият материал бе подреден на листове в електронна книжка. 

Представителна изява - Електронна книжка