Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев обявява свободни работни места, както следва:

Работно място

 Брой работни места

Код по НКПД

Забележка

1.

„Учител, ресурсен“

 1

2352-5002

Назначаването е по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г.

 

Необходими документи:

  • заявление за кандидатстване;
  • копие от документ за придобито образование, специалност, квалификация;
  • други документи, в това число: за придобита професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация, сертификати и удостоверения за преминати обучения и др.;
  • автобиография (CV-европейски формат);
  • мотивационно писмо;
  • препоръка от работодател (ако има такава);
  • декларация за обработка на лични данни /получава се от канцеларията на училището/.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 23.11.2023 Г. ДО 27.11.2023 Г. ВКЛ., ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА И ДО 12:00 ЧАСА НА 28.11.2023 Г. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.