Административна услуга Описание Заявление
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. pdf doc
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи pdf doc
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища pdf doc
Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища pdf doc
Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища pdf doc
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава pdf doc