ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

За учебната 2024/2025 година в V клас ще бъдат обучавани до 52 ученици, разпределени в две паралелки. Учениците, завършили начален етап в Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев продължават обучението си в V клас в училището. Същите, чрез родителите си  подават заявления за:

  • Заявление за избор на предмети в избираемите часове
  • Заявление за избор на предмети или дейности факултативна подготовка;
  • Заявление за целодневно обучение, в което се декларира, че ученикът ще посещава занятия целогодишно;

При участие и класиране на ученици, завършили начален етап в държавния план-прием в V клас, освободените места могат да бъдат попълвани от ученици от други училища, при спазване на чл. 61 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.