ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Общественият съвет в училището:

1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи.

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището, външното оценяване и инспектирането на училището.

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

6. Съгласува училищния учебен план.

7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.

9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.

10. Дава становище по училищния план-прием.

11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.

12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища.

13. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.


Избор на обществен съвет на училището - 2019 г.


Годишен отчет за учебната 2020/2021 г.

Годишен отчет за учебната 2019/2020 г.

Годишен отчет за учебната 2018/2019 г.

Годишен отчет за учебната 2016/2017 г.