fon.jpg

Трето основно училище

"Братя Миладинови"

Иновативно училище

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Училищен съвет на децата

Кратка история

През 2013/2014 учебна година се правят първи стъпки за ученическо самоуправление в Трето основно училище "Братя Миладинови" - Гоце Делчев (по инициатива на тогавашните седмокласници).

През 2014/2015 учебна година в училището се сформира Ученически парламент, който работи със свой собствен Устав и Програма. Той се разви като самостоятелна, доброволна организация, самоуправляаваща се, демократична, нерелигиозна.

През 2015/2016 учебна година с натрупания опит ученическият парламент продължи съществуването си като УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ НА ДЕЦАТА В Трето основно училище "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ". Основните цели на дейността остават: стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между учениците. Училищният съвет на децата има за цел да помага на учениците да осъществяват свои планове, да организират събития, да реализират себе си, да развиват социални умения, да проявяват всички свои заложби, да се учат на правила и да отстояват правата на учениците в училище.

Механизъм на детското участие

Участници: ученици до 14 години от 5. до 8. клас.

Как?: Избират се по двама представители на всеки клас. Всички представители съставляват Училищния съвет, като орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност. Членовете на Училищния съвет на децата си избират ръководство.

Примерни дейности: Участват в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности; изработването на годишния план за часа на класа и правилника за вътрешния ред; провеждането на дейности на класовете и общоучилищни изяви; изграждане на информационни органи в училище (вестник, радио и др.); работа по проекти съвместно с другите ученици, учители, училищно ръководство, родители.

Кой помага?: Директорът на училището определя представител от педагогическия състав на училището, който да координира работата на Съвета на децата в училище, осигурява им пространство за диалог и подпомага включването им в политиките на училището.

Устав на Училищния съвет на децата

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница