Кратка история

През 2013/2014 учебна година се правят първи стъпки за ученическо самоуправление в Трето основно училище "Братя Миладинови" - Гоце Делчев (по инициатива на тогавашните седмокласници).

През 2014/2015 учебна година в училището се сформира Ученически парламент, който работи със свой собствен Устав и Програма. Той се разви като самостоятелна, доброволна организация, самоуправляаваща се, демократична, нерелигиозна.

През 2015/2016 учебна година с натрупания опит ученическият парламент продължи съществуването си като УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ НА ДЕЦАТА В Трето основно училище "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ". Основните цели на дейността остават: стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между учениците. Училищният съвет на децата има за цел да помага на учениците да осъществяват свои планове, да организират събития, да реализират себе си, да развиват социални умения, да проявяват всички свои заложби, да се учат на правила и да отстояват правата на учениците в училище.

През учебната 2022-2023 г. Училищният съвет на децата в Трето основно училище „Братя Миладинови“ продължава съществуването си като Ученически съвет, който има за цел да помага на учениците в тяхното осъществяване и пълното спазване на правата им в училище. Стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават.

Механизъм на детското участие

Участници: ученици до 14 години от 5. до 7. клас.

Как?: Избират се по двама, до трима представители на всеки клас. Всички представители съставляват Ученическия съвет, като орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност. Членовете на Ученическия съвет си избират ръководство.

Примерни дейности: Участват в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности; изработването на годишния план за часа на класа и правилника за вътрешния ред; провеждането на дейности на класовете и общоучилищни изяви; изграждане на информационни органи в училище (вестник, радио и др.); работа по проекти съвместно с другите ученици, учители, училищно ръководство, родители.

Кой помага?: Директорът на училището определя представител от педагогическия състав на училището, който да координира работата на Ученическия съвет, осигурява им пространство за диалог и подпомага включването им в политиките на училището.

Устав на Ученическия съвет на децата

Годишен план за дейността на ученическия съвет за учебната 2022/2023 г.

Годишен план за дейността на ученическия съвет за учебната 2021/2022 г.