Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Ученически съвет

Кратка история

През 2013/2014 учебна година се правят първи стъпки за ученическо самоуправление в Трето основно училище "Братя Миладинови" - Гоце Делчев (по инициатива на тогавашните седмокласници).

През 2014/2015 учебна година в училището се сформира Ученически парламент, който работи със свой собствен Устав и Програма. Той се разви като самостоятелна, доброволна организация, самоуправляаваща се, демократична, нерелигиозна.

През 2015/2016 учебна година с натрупания опит ученическият парламент продължи съществуването си като УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ НА ДЕЦАТА В Трето основно училище "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ". Основните цели на дейността остават: стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между учениците. Училищният съвет на децата има за цел да помага на учениците да осъществяват свои планове, да организират събития, да реализират себе си, да развиват социални умения, да проявяват всички свои заложби, да се учат на правила и да отстояват правата на учениците в училище.

Механизъм на детското участие

Участници: ученици до 14 години от 5. до 8. клас.

Как?: Избират се по двама представители на всеки клас. Всички представители съставляват Училищния съвет, като орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност. Членовете на Училищния съвет на децата си избират ръководство.

Примерни дейности: Участват в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности; изработването на годишния план за часа на класа и правилника за вътрешния ред; провеждането на дейности на класовете и общоучилищни изяви; изграждане на информационни органи в училище (вестник, радио и др.); работа по проекти съвместно с другите ученици, учители, училищно ръководство, родители.

Кой помага?: Директорът на училището определя представител от педагогическия състав на училището, който да координира работата на Съвета на децата в училище, осигурява им пространство за диалог и подпомага включването им в политиките на училището.

Устав на Училищния съвет на децата

Годишен план за дейността на ученическия съвет за учебната 2021/2022 г.

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ