Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Проект "Коменски"

 


Секторна програма „Коменски“ е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родители, асоциации, неправителствени организации, развиващи дейности в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски“ допринася за повишаване качеството на училищната подготовка, формиране личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане езиковото обучение и мобилността.

Цели:

• Усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране личността на учениците;

• Развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;

• Активизиране използването на информационните и комуникационни технологии;

• Развитие на граждански активно общество. Оперативни цели:

• Подпомагане на международното сътрудничество и обмяната на опит между институциите и кадрите, заети в сферата на средното образование;

• Насърчаване на разпространението на добрата педагогическа практика и на нововъведенията в управлението на училищата;

• Поощряване на иновациите в педагогическите методи и средства;

• Поощряване на равните възможности във всичките аспекти на образованието;

• Подпомагане интеграцията на ученици със специални образователни потребности/ деца с увреждания/ и на деца от малцинствени групи;

• Насърчаване използването на информационни и комуникативни технологии и повишаване квалификацията на кадрите в сферата на средното образование;

• Стимулиране на чуждоезиковото обучение.

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеЧитателски дневници

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ