Лого-център Лого-програма

Секторна програма „Коменски“ е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родители, асоциации, неправителствени организации, развиващи дейности в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски“ допринася за повишаване качеството на училищната подготовка, формиране личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане езиковото обучение и мобилността.

Цели:

• Усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране личността на учениците;

• Развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;

• Активизиране използването на информационните и комуникационни технологии;

• Развитие на граждански активно общество. Оперативни цели:

• Подпомагане на международното сътрудничество и обмяната на опит между институциите и кадрите, заети в сферата на средното образование;

• Насърчаване на разпространението на добрата педагогическа практика и на нововъведенията в управлението на училищата;

• Поощряване на иновациите в педагогическите методи и средства;

• Поощряване на равните възможности във всичките аспекти на образованието;

• Подпомагане интеграцията на ученици със специални образователни потребности/ деца с увреждания/ и на деца от малцинствени групи;

• Насърчаване използването на информационни и комуникативни технологии и повишаване квалификацията на кадрите в сферата на средното образование;

• Стимулиране на чуждоезиковото обучение.