fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Успехи на учители

Г-н Александър Халачев - учител по български език и литература спечели ТРЕТО място  (участници над 15 години) в Националния поетичен конкурс "Златен Явор" 2018

Грамота


Емилия Москова – класен ръководител на III б клас спечели награда за класа си и за Трето ОУ от националния конкурс „Стани учител за пример” на Фондация "Въздигане". Г-жа Москова заедно със своя клас получиха втората обявена в регламента награда – луксозна рамкирана репродукция върху платно на картината “Заветът на хан Кубрат”


Александър Халачев, един от ръководителите на клуб "Пирински стражи", спечели ВТОРО място в Националния фейсбук конкурс "Аз и планината". Наградите му бяха оборудвана аптечка, предназначена за походи, паракорд гривна от "Where is my paracord" и обучение в столицата на тема: "Първа долекарска помощ", осигурено от "Академия Първа Помощ" – София.


Г-н Александър Халачев – учител по български език и литература в Трето ОУ „Братя Миладинови“ получи призът „Учител на годината“ на официална церемония по обявяване на победителите в годишните награди за принос в образованието „Златен гълъб“ 2017, която се проведе в комплекс „Лещенски рай“ в с. Лещен. Годишните награди „Златен гълъб“ се провеждат за трета поредна година от Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев.


Две призови места в две различни категории получиха учители от Трето ОУ в Националния конкурс „През девет планини в десета“, организиран от Дирекция „НП Пирин“. Учителите бяха наградени на официална церемония на 8 ноември, когато се отбелязаха 55 години от създаването на НП „Пирин“. Наградите им бяха връчени от г-н Росен Баненски – директор на Дирекция „НП Пирин“. В същия конкурс грамота за участие получи и г-жа Лозана Грозданова – учител на ГЦОУД.

Райме Караилиева – учител по изобразително изкуство – ІІ място в категория „Рисунка“
Александър Халачев – учител по БЕЛ – ІІІ място в категория „Фотография“

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница